Tevékenység

A Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda tevékenységét magyar, és angol nyelven elsősorban az alábbi jogterületeken végzi (szakmai referenciák közzétételét a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (IX.3.) sz. állásfoglalása tiltja).

 

Társasági jog >>
Versenyjog >>
Bank- és pénzügyjog >>
Közbeszerzési jog >>
Munkajog >>
Adóhatóság előtti képviselet >>
Jogi audit >>
Fuvarjog, szállítmányozás >>
Építőipari jog >>
Követelésérvényesítés >>
Társadalmi szervezetek joga >>
Szövetkezeti jog >>
Polgári jog >>
Ingatlanjog >>
Agrárjog, vadászati jog >>
Utazásszervezéssel kapcsolatos jogi feladatok >>
Közigazgatási jog >>
Eljárásjog, jogi képviselet >>

 

Társasági jog

 • általános társasági jogi tanácsadás

 • társaságok alapítása

 • társasági szerződés, alapító okirat módosításához szükséges okiratok szerkesztése

 • belső ügyrendek elkészítése

 • üzletrész, részvény átruházásához kapcsolódó iratok elkészítése, jogi tanácsadás

 • átalakuláshoz kapcsolódó jogi tanácsadás, okiratszerkesztés (pl.: átalakulást jóváhagyó határozatok előkészítése, eljárás illetékes cégbíróság előtt, eljárás a KELER Rt. előtt, eljárás a MNB előtt)

 • szindikátusi szerződések elkészítése, jogi tanácsadás

 • vállalatfinanszírozáshoz kapcsolódó jogi tanácsadás, okiratszerkesztés (pl.: kölcsön-, hitelszerződés, ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések szerkesztése stb.)

 • vállalatfelvásárlási ügyletekhez jogi tanácsadás

 • jogi képviselet cégbírósági eljárásban

 • jogi képviselet ügyészség, mint a törvényességi felügyeletet ellátó szerv által megindított eljárásban

 • céginformáció


Versenyjog

 • felvásárlásokkal, cégcsoport bővítéssel kapcsolatos tanácsadás, közreműködés

 • jogi képviselet versenyjogi ügyekben


Bank- és pénzügyjog

 • lízing-, faktoring ügyletekben jogi tanácsadás, közreműködés

 • projektfinanszírozáshoz kapcsolódó szerződések előkészítése, szerkesztése, véleményezése

 • kölcsönszerződések, hitelszerződések, kapcsolódó biztosítéki szerződések elkészítése, véleményezése

 • tartós bérleti szerződések elkészítése, véleményezése

 • képviselet a Magyar Nemzeti Bank előtt


Közbeszerzési jog

 • közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet

 • pályázatok elkészítése, véleményezése, képviselet a pályázati eljárásban


Munkajog

 • munkaszerződések, tanulmányi szerződések, versenyjogi megállapodások, leltárfelelősségi és egyéb munkajogi megállapodások, munkaköri leírások, munkaviszonnyal összefüggő kötelező tájékoztatók elkészítése

 • projektfinanszírozáshoz kapcsolódó szerződések előkészítése, szerkesztése, véleményezése

 • képviselet munkajogi vitákban, peres és nemperes eljárásokban

 • munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentáció elkészítése

 • munkajogi tanácsadás

 • munkajogi audit,társaságok működésének teljeskörű, munkajogi szempontú felülvizsgálata

 • munkaügyi ellenőrzésekkel, munkahelyi balesetekkel kapcsolatos tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet


Adóhatóság előtti képviselet

 • képviselet NAV előtt indult eljárásokban (bevallások utólagos vizsgálata, gazdasági esemény valódiságának vizsgálata stb.), beadványok szerkesztése

 • tanácsadás adóhatósági eljárásokban

 • képviselet NAV által meghozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban


Jogi audit

 • gazdasági társaságok tevékenységének teljes körű, vagy meghatározott területet érintő (pl.: munkajog, cégjog, közbeszerzési jog) jogi szempontú átvilágítása befektetők, meglévő tulajdonosok, belső irányító, vagy ellenőrző szervek számára, ennek során különösen:

 • társasági jogi ellenőrzés (cégiratok, tulajdonosi struktúra, képviseleti jog, felelősségi viszonyok ellenőrzése), teljes szerződéses dokumentáció (munkaszerződések, szállítói és vevői szerződések, általános szerződési feltételek, versenykorlátozó megállapodások, banki hitel- és kölcsönszerződések, egyéb szerződések) és belső szabályzatok ellenőrzése, engedélyek, biztosítások jogi szempontú elemzése, munkajogi audit (munkaviszonnyal összefüggő teljes dokumentáció áttekintése, munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, munkabalesetek kezelésével összefüggő ellenőrzés stb.), követeléskezelés átvilágítása (követelés behajthatóságának elemzése, követeléskezelési gyakorlat ellenőrzése), ingatlanok és eszközök (szellemi alkotások, szoftverek, saját és bérelt eszközök) jogi szempontú átvilágítása, jogi ügyek (peres és nemperes eljárások) átvilágítása

 • az átvilágítást követően a jogi kockázatok rögzítése, értékelése, intézkedési terv, szükség esetén módosító iratok elkészítése, tanácsadás


Fuvarjog, szállítmányozás

 • belföldi és nemzetközi fuvarozási, szállítmányozási eseti és keretszerződések elkészítése, véleményezése

 • képviselet fuvarjogi és szállítmányozási jogi jogvitában

 • gyorsan romló áruk, speciális küldemények továbbításával kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződéskészítés, képviselet


Építőipari jog

 • tervezési, építési kivitelezési, fő-, és alvállalkozói szerződések előkészítése

 • beruházásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás

 • fővállalkozó és alvállalkozói képviselet


Követelésérvényesítés

 • követelések jogi úton történő érvényesítése (pl.: ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, bírósági peres eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás útján)

 • peren kívüli egyezség előkészítése, megállapodás elkészítése, véleményezése, jogi képviselet


Társadalmi szervezetek joga

 • alapítványok, egyesületek alapításához, adataik változásához kapcsolódó okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás

 • belső ügyrendek elkészítése

 • államigazgatási szervvel kötendő megállapodás előkészítése, véleményezése


Szövetkezeti jog

 • (lakás)szövetkezetek képviselete

 • szövetkezeti alapszabályok elkészítése, módosításának elkészítése

 • belső szabályzatok elkészítése, véleményezése

 • Szervezeti és Működési Szabályzatok elkészítése

 • társasházak alapítása, az alapító okirat módosítása

 • eljárás az illetékes földhivatal előtt


Polgári jog

 • a belföldi és nemzetközi gazdasági életben használt és előforduló polgári jogi és kereskedelmi jogi szerződések előkészítése, elkészítése, véleményezése (pl.: megbízási, vállalkozási, bérleti, belföldi és nemzetközi szállítási, tervezési, építési kivitelezési, utazási, kiállítás-szervezési szerződések stb.)

 • szerződésszegéssel kapcsolatos jogi tanácsadás, a jogvitában jogi képviselet

 • általános szerződési feltételek kidolgozása


Ingatlanjog

 • ingatlanok tulajdonjogának átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos megállapodás előkészítése, elkészítése, véleményezése (pl.: adásvételi-, csere-, ajándékozási szerződés, bérleti-, haszonbérleti szerződés)

 • ingatlanok szerzésével, átruházásával kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás

 • ingatlanok átminősítésével kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés

 • külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés

 • termőföld átruházási ügyletekben eljárás, okiratszerkesztés


Agrárjog, vadászati jog

 • mezőgazdasággal, erődgazdálkodással kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése

 • vadászati tevékenységgel kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése (pl.: bérvadászati szerződés)

 • vadásztársaságok alapítása, alapszabály módosítása

 • vadászterületek kialakításával kapcsolatos megállapodások, földtulajdonosi közösségek gyűlései jegyzőkönyveinek elkészítése, tulajdonosi közgyűlések levezetése

 • mezőgazdasági, erdei, kertészeti, gyümölcsös vadkár-ügyekben jogi képviselet

 • gépjármű-vad ütközéssel kapcsolatos kártérítési ügyekben tanácsadás, képviselet

 • vadászati-, erdészeti, környezetvédelmi hatóságok előtti eljárásokban képviselet


Utazásszervezéssel kapcsolatos jogi feladatok

 • belföldi és külföldi utazásszervezéssel, utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos szerződések, általános szerződési feltételek készítése, véleményezése

 • képviselet utazásszervezéssel kapcsolatos peres és hatósági eljárásokban

 • kiállítások szervezésével kapcsolatos szerződéskészítés, jogi tanácsadás

 • vadászatszervezéssel kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése, képviselet az ezzel kapcsolatos jogvitákban


Közigazgatási jog

 • jogi képviselet, tanácsadás közigazgatási, államigazgatási eljárásokban,

 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során jogi képviselet, beadványok elkészítése, tanácsadás


Eljárásjog, jogi képviselet

 • peren kívüli, valamint a magyarországi rendes bíróságok, állandó és eseti választottbíróságok előtti peres képviselet jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, természetes személyek részére, valamennyi az Iroda tevékenységi körébe tartozó ügyben, így különösen gazdasági, polgári jogi, közigazgatási ügyekben

 • képviselet hatóságok előtt (pl.: Gazdasági Versenyhivatal, Közbeszerzési Döntőbizottság, fogyasztóvédelmi felügyelőségek, munkaügyi felügyeletek eljárásában)

 

Adatkezelési tájékoztató